Reklamační podmínky

Záruční doba na zboží je 24 měsíců (pokud není u konkrétního výrobku uvedena individuální prodloužená záruční doba) a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud během záruční doby zjistíte chybu výrobku, na kterou se vztahuje reklamace, kontaktujte nás buď telefonicky na telefonním čísle +421 917 106 537 nebo emailem na info@ilens.cz. Při uplatnění reklamace na některou ze součástí iLens setu, uveďte prosím své celé jméno, bydliště, připojte originál dokladu o zaplacení a detailní popis chyby, kterou reklamujete. Uvedené informace spolu s celým setem nebo jen reklamovanou částí zašlete na adresu iLens.cz - MacMike VAT s.r.o., Hurbanova 10, 04001 Košice, SLOVENSKO.

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Spotřebitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s balným a poštovným při zaslání vráceného zboží prodávajícímu, prodávající i tyto náklady refunduje do 15 dnů.
 
Při uplatnění reklamace kupujícím platí ustanovení Obchodních a reklamačních podmínek prodávajícího.
 
Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení prodávajícímu. Veškeré záruční opravy jsou v případě, pokud do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle níže uvedených podmínek, bezplatné.
 
Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
 
 • nepředložení dokladů o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
 • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
 • poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 • zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
 
Prodávající rozhodne a určí způsob vyřízení reklamace a vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • předáním opraveného zboží,
 • výměnou zboží,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol.
 
Přečtěte si kompletní obchodní podmínky.
 
MacMike VAT s.r.o.
Hurbanova 10
Košice 040 01
Slovenská republika